诗经周南关雎译文儿童版,关雎全文翻译及赏析

关雎全文翻译及赏析

《关 雎》 关关雎鸠,guān guān jū jiū 在河之洲。

zài hé zhī zhōu 窈窕淑女,yǎo tiǎo shū nǚ 君子好逑。jūn zǐ hǎo qiú 参差荇菜,cēn cī xìng cài 左右流之。

zuǒ yoù líu zhī 窈窕淑女,yǎo tiǎo shū nǚ 寤寐求之。 wù mèi qiú zhī 求之不得,qiú zhī bù dé 寤寐思服。

wù mèi sī fú 悠哉悠哉,yōu zāi yōu zāi 辗转反侧。zhǎn zhuǎn fǎn cè 参差荇菜,cēn cī xìng cài 左右采之。

zuǒ yoù cǎi zhī 窈窕淑女,yǎo tiǎo shū nǚ 琴瑟友之。 qín sè yǒu zhī 参差荇菜,cēn cī xìng cài 左右芼之。

zuǒ yoù mào zhī 窈窕淑女,yǎo tiǎo shū nǚ 钟鼓乐之。zhōng gǔ yào zhī译文:关关和鸣的雎鸠,相伴在河中的小洲。

那美丽贤淑的女子,是君子的好配偶。 参差不齐的荇菜,从左到右去捞它。

那美丽贤淑的女子,醒来睡去都想追求她。 追求却没法得到,白天黑夜便总思念她。

长长的思念哟,教人翻来覆去难睡下。 参差不齐的荇菜,从左到右去采它。

那美丽贤淑的女子,奏起琴瑟来亲近她。 参差不齐的荇菜,从左到右去拔它。

那美丽贤淑的女子,敲起钟鼓来取悦她。 《关雎》即《国风·周南·关雎》,创作于周代,是《诗经》著名诗篇,既承认男女之爱是自然而正常的感情,又要求对这种感情加以克制,使其符合于社会的美德,后世之人往往各取所需的一端,加以引申发挥。

《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,共收录周代诗歌305篇。原称“诗”或“诗三百”,汉代儒生始称《诗经》。

现存的《诗经》是汉朝毛亨所传下来的,所以又叫“毛诗”。据说《诗经》中的诗,当时都是能演唱的歌词。

按所配乐曲的性质,可分成风、雅、颂三类。“风”包括周南、召南、邶、鄘、卫、王、郑、齐、魏、唐、秦、陈、桧、曹、豳等15国风,大部分是黄河流域的民歌,小部分是贵族加工的作品,共160篇。

“雅”包括小雅和大雅,共105篇。“雅”是朝廷正声,即周朝京畿地区的乐歌,分为大、小雅。

大雅多为朝廷宴飨时的乐歌,小雅多为下层官吏的怨刺之作,其中也有一部分民歌。“颂”包括周颂、鲁颂和商颂,共40篇。

颂是宫廷用于祭祀的歌词。一般来说,来自民间的歌谣,生动活泼,而宫廷贵族的诗作,相形见绌,诗味不多。

《诗经》是中国韵文的源头,是中国诗史的光辉起点。它形式多样:史诗、讽刺诗、叙事诗、恋歌、战歌、颂歌、节令歌以及劳动歌谣样样都有。

它内容丰富,对周代社会生活的各个方面,如劳动与爱情、战争与徭役、压迫与反抗、风俗与婚姻、祭祖与宴会,甚至天象、地貌、动物、植物等各个方面都有所反映。可以说,《诗经》是周代社会的一面镜子。

而《诗经》的语言是研究公元前11世纪到公元前6世纪汉语概貌的最重要的资料。

《关睢》译文

译文:

关关和鸣的雎鸠,相伴在河中的小洲。那美丽贤淑的女子,是君子的好配偶。

参差不齐的荇菜,从左到右去捞它。那美丽贤淑的女子,醒来睡去都想追求她。

追求却没法得到,白天黑夜便总思念她。长长的思念哟,叫人翻来覆去难睡下。

参差不齐的荇菜,从左到右去采它。那美丽贤淑的女子,奏起琴瑟来亲近她。

参差不齐的荇菜,从左到右去拔它。那美丽贤淑的女子,敲起钟鼓来取悦她。

原文:

关雎

先秦:佚名

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

《国风·周南·关雎》这首短小的诗篇,在中国文学史上占据着特殊的位置。它是《诗经》的第一篇,而《诗经》是中国文学最古老的典籍。虽然从性质上判断,一些神话故事产生的年代应该还要早些,但作为书面记载,却是较迟的事情。

所以差不多可以说,一翻开中国文学的历史,首先遇到的就是《关雎》。

扩展资料:

这首诗还采用了一些双声叠韵的连绵字,以增强诗歌音调的和谐美和描写人物的生动性。如“窈窕”是叠韵;“参差”是双声;“辗转”既是双声又是叠韵。

用这类词修饰动作,如“辗转反侧”;摹拟形象,如“窈窕淑女”;描写景物,如“参差荇菜”,无不活泼逼真,声情并茂。

这首诗可以被当作表现夫妇之德的典范,主要是由于有这些特点:首先,它所写的爱情,一开始就有明确的婚姻目的,最终又归结于婚姻的美满,不是青年男女之问短暂的邂逅、一时的激情。这种明确指向婚姻、表示负责任的爱情,更为社会所赞同。

参考资料来源:搜狗百科-关雎

《诗经•关雎》译文

《国风·周南·关雎》为先秦时代汉族民歌。是《诗经》中的第一篇诗歌,通常认为是一首描写男女恋爱的情歌。原文:

《诗经·关雎》

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

译文:

关关和鸣的雎鸠,相伴在河中的小洲。那美丽贤淑的女子,是君子的好配偶。

参差不齐的荇菜,从左到右去捞它。那美丽贤淑的女子,醒来睡去都想追求她。

追求却没法得到,白天黑夜便总思念她。长长的思念哟,教人翻来覆去难睡下。

参差不齐的荇菜,从左到右去采它。那美丽贤淑的女子,奏起琴瑟来亲近她。

参差不齐的荇菜,从左到右去拔它。那美丽贤淑的女子,敲起钟鼓来取悦她。

注释:

⑴关关:象声词,雌雄二鸟相互应和的叫声。雎鸠(jū jiū):一种水鸟名,即王鴡。

⑵洲:水中的陆地。

⑶窈窕(yǎo tiǎo)淑女:贤良美好的女子。窈窕,身材体态美好的样子。窈,深邃,喻女子心灵美;窕,幽美,喻女子仪表美。淑,好,善良。

⑷好逑(hǎo qiú):好的配偶。逑,“仇”的假借字,匹配。

⑸参差:长短不齐的样子。荇(xìng)菜:水草类植物。圆叶细茎,根生水底,叶浮在水面,可供食用。

⑹左右流之:时而向左、时而向右地择取荇菜。这里是以勉力求取荇菜,隐喻“君子”努力追求“淑女”。流,义同“求”,这里指摘取。之:指荇菜。

⑺寤寐(wù mèi):醒和睡。指日夜。寤,醒觉。寐,入睡。又,马瑞辰《毛诗传笺注通释》说:“寤寐,犹梦寐。”也可通。

⑻思服:思念。服,想。 《毛传》:“服,思之也。”

⑼悠哉(yōu zāi)悠哉:意为“悠悠”,就是长。这句是说思念绵绵不断。悠,感思。见《尔雅·释诂》郭璞注。哉,语气助词。悠哉悠哉,犹言“想念呀,想念呀”。

⑽辗转反侧:翻覆不能入眠。辗,古字作展。展转,即反侧。反侧,犹翻覆。

⑾琴瑟友之:弹琴鼓瑟来亲近她。琴、瑟,皆弦乐器。琴五或七弦,瑟二十五或五十弦。友:用作动词,此处有亲近之意。这句说,用琴瑟来亲近“淑女”。

⑿芼(mào):择取,挑选。

⒀钟鼓乐之:用钟奏乐来使她快乐。乐,使动用法,使……快乐。

《诗经》关鸠全文

关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。参差荇菜,左右流之。

窈窕淑女,寤寐求之。求之不得,寤寐思服。

悠哉悠哉,辗转反侧。参差荇菜,左右采之。

窈窕淑女,琴瑟友之。参差荇菜,左右芼之。

窈窕淑女,钟鼓乐之。白话译文:关关和鸣的雎鸠,相伴在河中小洲。

美丽贤淑的女子,真是君子好配偶。参差不齐的荇菜,左边右边不停采。

美丽贤淑的女子,梦中醒来难忘怀。美好愿望难实现,醒来梦中都思念。

想来想去思不断,翻来覆去难入眠。参差不齐的荇菜,左边右边不停摘。

美丽贤淑的女子,奏起琴瑟表亲爱。参差不齐的荇菜,左边右边去拔它。

美丽贤淑的女子,鸣钟击鼓取悦她。扩展资料:创作背景周代由文、武奠基,成、康繁盛,昭、穆以后,国势渐衰。

后来,厉王被逐,幽王被杀,平王东迁,进入春秋时期。春秋时期王室衰微,诸侯兼并,夷狄交侵,社会处于动荡不安之中。

周代设有采诗之官,每年春天,摇着木铎深入民间收集民间歌谣,把能够反映人民欢乐疾苦的作品,整理后交给太师(负责音乐之官)谱曲,演唱给天子听,作为施政的参考。反映周初至春秋中叶社会生活面貌的《诗经》,就整体而言,正是这五百年间中国社会生活面貌的形象反映,其中有先祖创业的颂歌,祭祀神鬼的乐章;也有贵族之间的宴饮交往,劳逸不均的怨愤;更有反映劳动、打猎、以及大量恋爱、婚姻、社会习俗方面的动人篇章。

周南指周以南之地,是周公旦的封地,即今河南西南部及湖北西北部一带。《周南》大多数诗是西周末年、东周初年的作品。

其中第一篇《关雎》是有关爱情的诗篇。 参考资料:百度百科-国风·周南·关雎。

《关雎》原文及注释

来源古诗文网

关雎译文及注释

关雎

先秦 · 无名氏

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

译文

关关和鸣的雎鸠,相伴在河中的小洲。那美丽贤淑的女子,是君子的好配偶。

参差不齐的荇菜,从左到右去捞它。那美丽贤淑的女子,醒来睡去都想追求她。

追求却没法得到,白天黑夜便总思念她。长长的思念哟,叫人翻来覆去难睡下。

参差不齐的荇菜,从左到右去采它。那美丽贤淑的女子,奏起琴瑟来亲近她。

参差不齐的荇菜,从左到右去拔它。那美丽贤淑的女子,敲起钟鼓来取悦她。

注释

关关:象声词,雌雄二鸟相互应和的叫声。雎鸠(jū jiū):一种水鸟名,即王鴡。

洲:水中的陆地。

窈窕(yǎo tiǎo)淑女:贤良美好的女子。窈窕,身材体态美好的样子。窈,深邃,喻女子心灵美;窕,幽美,喻女子仪表美。淑,好,善良。

好逑(hǎo qiú):好的配偶。逑,“仇”的假借字,匹配。

参差:长短不齐的样子。荇(xìng)菜:水草类植物。圆叶细茎,根生水底,叶浮在水面,可供食用。

左右流之:时而向左、时而向右地择取荇菜。这里是以勉力求取荇菜,隐喻“君子”努力追求“淑女”。流,义同“求”,这里指摘取。之:指荇菜。

寤寐(wù mèi):醒和睡。指日夜。寤,醒觉。寐,入睡。又,马瑞辰《毛诗传笺注通释》说:“寤寐,犹梦寐。”也可通。

思服:思念。服,想。 《毛传》:“服,思之也。”

悠哉(yōu zāi)悠哉:意为“悠悠”,就是长。这句是说思念绵绵不断。悠,感思。见《尔雅·释诂》郭璞注。哉,语气助词。悠哉悠哉,犹言“想念呀,想念呀”。

辗转反侧:翻覆不能入眠。辗,古字作展。展转,即反侧。反侧,犹翻覆。

琴瑟友之:弹琴鼓瑟来亲近她。琴、瑟,皆弦乐器。琴五或七弦,瑟二十五或五十弦。友:用作动词,此处有亲近之意。这句说,用琴瑟来亲近“淑女”。

芼(mào):择取,挑选。

钟鼓乐之:用钟奏乐来使她快乐。乐,使动用法,使……快乐。

虽然不是原创,但希望能帮到你

诗经周南关雎译文儿童版

转载请注明出处大学生学习网 » 诗经周南关雎译文儿童版,关雎全文翻译及赏析

国学

诗经中好听的名字知乎,诗经中最唯美的名字有哪些?

阅读(782)

本文主要为您介绍诗经中好听的名字知乎,内容包括诗经中最唯美的名字?,《诗经》里可以当作名字而且很好听的字或词语?,如何从《诗经》取个好名字。巧玉2、静彤3、榛苓4、琼华5、微君6、明赫7、思齐8、英翔9、星言10、雅南

国学

诗经中20种乐器类型为,诗经里都写到了哪些乐器

阅读(753)

本文主要为您介绍诗经中20种乐器类型为,内容包括诗经里都写到了哪些乐器,乐器的分类`,中国乐器一共有几种。炮钍革,木石金,丝与竹,乃八音。打击乐 1 .鼓 皮革制。 国风 周南 关雎国风 邶风 击鼓国风 唐风 山有枢国风 陈风 宛丘小雅 彤弓

国学

诗经里有什么名句和作者,诗经中的名句

阅读(818)

本文主要为您介绍诗经里有什么名句和作者,内容包括诗经中的名句,诗经中的名句,《诗经》中的名句。关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑。《诗经·国风·周南·关雎》译:水鸟应和声声唱,成双成河滩。美丽贤德的好姑娘,正是我的好伴侣。蒹葭

国学

50字优秀作文8篇诗经,《诗经·采薇》作文

阅读(760)

本文主要为您介绍50字优秀作文8篇诗经,内容包括把诗经•采薇改写成一篇了短文(50字),《诗经·采薇》作文,作文50字。战争的策划和发动是“肉食者”们的勾当,被迫卷入其中的 个人,无法把握自己的命运,犹如随风飘动的落叶,随波逐流的 小、舢任命

国学

诗经鹿鸣诗风雅颂,小雅鹿鸣诗词

阅读(527)

本文主要为您介绍诗经鹿鸣诗风雅颂,内容包括小雅鹿鸣诗词,诗经中的风雅颂各指的是什么,诗经风雅颂主要内容分别是什么。【原文】呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧,承筐是将。人之好我,示我周行。呦呦鹿鸣,食野之蒿。我有嘉宾,德音

国学

带妹妹读诗经的诗词文案,强求一首表达思念亲妹妹的诗词

阅读(502)

本文主要为您介绍带妹妹读诗经的诗词文案,内容包括请有才华的朋友为小妹做诗,诗经体,诗经中描写兄弟姐妹的诗,强求一首表达思念亲妹妹的诗词。思妹满天星星漫天泪,思妹情心心意醉。只怨天星星飘渺,月儿独挂树中梢。 江城子●思妹曾记当年金兰

国学

最能体现诗经爱情诗,诗经关于爱情诗句

阅读(928)

本文主要为您介绍最能体现诗经爱情诗,内容包括诗经关于爱情诗句,诗经里描写爱情的诗句,诗经中的爱情诗?。诗经·蒹葭 蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。 溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。 蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄

国学

兄弟二人诗经名字,有那些关于兄弟情的古诗啊

阅读(963)

本文主要为您介绍兄弟二人诗经名字,内容包括诗经中描写兄弟姐妹的诗,求帮起网名,我跟兄弟俩人玩个网游,要浪一点还要有那么点诗意的,有那些关于兄弟情的古诗啊。1.《孟氏》唐.杜甫 孟氏好兄弟,养亲唯小园。承颜胝手足,坐客强盘飧。 负米力葵

国学

对联虎啸龙吟添盛世,春联大全

阅读(86)

春联大全五言春联r 虎啸风声远,龙腾海浪高。r 龙引千江水,虎越万重山。r 云中熊虎将,天上凤凰儿。r 一年春作首;百兽虎为王。r 山风惊猛虎;海浪助蛟龙。r 山青

国学

诗经中好听的名字知乎,诗经中最唯美的名字有哪些?

阅读(782)

本文主要为您介绍诗经中好听的名字知乎,内容包括诗经中最唯美的名字?,《诗经》里可以当作名字而且很好听的字或词语?,如何从《诗经》取个好名字。巧玉2、静彤3、榛苓4、琼华5、微君6、明赫7、思齐8、英翔9、星言10、雅南

国学

诗经中20种乐器类型为,诗经里都写到了哪些乐器

阅读(753)

本文主要为您介绍诗经中20种乐器类型为,内容包括诗经里都写到了哪些乐器,乐器的分类`,中国乐器一共有几种。炮钍革,木石金,丝与竹,乃八音。打击乐 1 .鼓 皮革制。 国风 周南 关雎国风 邶风 击鼓国风 唐风 山有枢国风 陈风 宛丘小雅 彤弓

国学

诗经里有什么名句和作者,诗经中的名句

阅读(818)

本文主要为您介绍诗经里有什么名句和作者,内容包括诗经中的名句,诗经中的名句,《诗经》中的名句。关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑。《诗经·国风·周南·关雎》译:水鸟应和声声唱,成双成河滩。美丽贤德的好姑娘,正是我的好伴侣。蒹葭

国学

50字优秀作文8篇诗经,《诗经·采薇》作文

阅读(760)

本文主要为您介绍50字优秀作文8篇诗经,内容包括把诗经•采薇改写成一篇了短文(50字),《诗经·采薇》作文,作文50字。战争的策划和发动是“肉食者”们的勾当,被迫卷入其中的 个人,无法把握自己的命运,犹如随风飘动的落叶,随波逐流的 小、舢任命

国学

诗经鹿鸣诗风雅颂,小雅鹿鸣诗词

阅读(527)

本文主要为您介绍诗经鹿鸣诗风雅颂,内容包括小雅鹿鸣诗词,诗经中的风雅颂各指的是什么,诗经风雅颂主要内容分别是什么。【原文】呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧,承筐是将。人之好我,示我周行。呦呦鹿鸣,食野之蒿。我有嘉宾,德音

国学

带妹妹读诗经的诗词文案,强求一首表达思念亲妹妹的诗词

阅读(502)

本文主要为您介绍带妹妹读诗经的诗词文案,内容包括请有才华的朋友为小妹做诗,诗经体,诗经中描写兄弟姐妹的诗,强求一首表达思念亲妹妹的诗词。思妹满天星星漫天泪,思妹情心心意醉。只怨天星星飘渺,月儿独挂树中梢。 江城子●思妹曾记当年金兰

国学

诗经荡是风雅颂哪个,风雅颂各指什么

阅读(546)

本文主要为您介绍诗经荡是风雅颂哪个,内容包括风雅颂是诗经的什么,风雅颂各指什么,《诗经》中的风雅颂是按什么来划分的?。风雅颂各指:风是不同地区的地方音乐。《风》诗是从周南、召南、邶、鄘、卫、王、郑、齐、魏、唐、秦、陈、桧、曹、

[/e:loop]